042-16 90 30 info@navet.se
Välj en sida

Hur effektivt arbetar du med bolagets rörelsekapital

Rörelsekapital är det kapital ett bolag behöver för att finansiera den löpande verksamheten. Ett bolags förmåga att bedriva en ändamålsenlig verksamhet och samtidigt hålla effektiva nivåer av rörelsekapital, kan resultera i högre avkastning på investerat kapital och mer finansiellt utrymme till att skapa framtida tillväxt. Här guidar NAVET Corporate finance dig till en effektivisering av rörelsekapitalet i din verksamhet.

Vad är rörelsekapital?
Rörelsekapital är en term som står för samtliga omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder. Den engelska termen är working capital. Det är därmed det kapital ett bolag behöver för att finansiera den löpande verksamheten. Genom att utgå från balansräkningens poster kan rörelsekapitalet principiellt beräknas. Men varför? Jo, det är viktigt att förstå hur rörelsekapitalet påverkar bolagets kassaflöde över tid. Framförallt eftersom detta även har en betydelse för företagets värde vid en framtida värdering och/eller transaktion. Rörelsekapitalets olika beståndsdelar har dessutom olika stor betydelse i olika sammanhang och består i princip av följande delar:

  • Kassa är de likvida tillgångar som finns i företaget. I vissa beräkningar av rörelsekapitalet räknas kassan inte alls med, eller endast med den del som behövs i den dagliga verksamheten.
  • Kortfristiga fordringar representerar bland annat kundfordringar. En kundfordran uppkommer när ett företag har levererat en vara eller utfört en tjänst men ännu inte fått betalt av kunden. Fordringarna står kvar till dess att fakturorna är betalda.
  • Varulager är det kapital som företaget bundit upp i produkter och/eller material. Varulagrets storlek påverkas främst genom osäkerhetsfaktorer i efterfrågan och leveransförmåga.
  • Kortfristiga skulder är de icke räntebärande skulder företaget har, bland annat leverantörsskulder.

Definitionen på rörelsekapital kan variera beroende på hur likvida tillgångar beräknas och i så fall till vilken grad. Ur ett företags kassaflödesperspektiv blir omsättningstillgångarna något som påverkar kassaflödet negativt, eftersom dessa finansieras med likvida medel. De kortfristiga skulderna blir istället en positiv post för kassaflödet, som finansierar de kortfristiga tillgångarna.

Ur ett värderingsperspektiv bör rörelsekapitalbindningen vara så låg som möjligt. Om rörelsekapitalbindningen är negativ innebär det att de kortfristiga skulderna finansierar den dagliga verksamheten (omsättningstillgångarna), vilket samtidigt innebär att kassaflödet istället kan frigöras och delas ut till aktieägarna. Hög rörelsekapitalbindning innebär att tillväxt och omsättningsökning blir kostsamt då verksamheten måste binda mycket av kassan i omsättningstillgångar.

Ett företags förmåga att bedriva en ändamålsenlig verksamhet och samtidigt hålla låga nivåer av rörelsekapital kan resultera i högre avkastning på investerat kapital och mer finansiellt utrymme till att skapa tillväxt. Ur ett macro-perspektiv utgör därför låga investeringar ett hot mot långsiktig tillväxt. Genom att optimera rörelsekapitalet kan bolag frigöra nödvändigt kapital för att finansiera ökade investeringar. Inte att förglömma är att en minskad nivå på rörelsekapitalet är en av de förmånligare finansieringskällorna. Genom att se över kundavtal, leverantörsavtal och lagernivåer kan verksamheten nämligen minska de resurser som behöver låsas upp i rörelsekapital och istället delas ut, alternativt investeras.

NAVET Corporate finance har en lång erfarenhet av att bistå och förstå både verksamheter och ledningen i den process som syftar till att optimera rörelsekapitalet. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss.

Glad midsommar!

Vännerna från Navet vill passa på att önska er en trevlig midsommarhelg! Vädret ser lovande ut med...