042-16 90 30 info@navet.se
Välj en sida

Integritetspolicy

Denna Integritetspolicy publicerades 2022-06-07.

Innehållsförteckning

1. Bakgrund
2. Definitioner
3. Varför Behandlar vi dina Personuppgifter?
4. Vilka Personuppgifter Behandlas och enligt vilken laglig grund?
5. Sociala medier
6. Hur länge sparas dina Personuppgifter?
7. Dina rättigheter
8. Samtycke till Behandling av Personuppgifter
9. Till vilka överför vi dina Personuppgifter?
10. Hur skyddar vi dina Personuppgifter?
11. Tillsyn och efterlevnad
12. Tredjepartsvillkor
13. Ändring av Integritetspolicyn
14. Hur kommer du i kontakt med oss?

 

1. Bakgrund

Vi värnar om din integritet. Denna policy (”Integritetspolicy”) har utformats för att medvetandegöra dig om hur Navet Aktiebolag (”Navet”, ”vi”, ”oss”) behandlar dina personuppgifter på ett lagligt, ändamålsenligt och säkert sätt.

Integritetspolicyn beskriver när, hur och varför vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) (EU) 2016/679 med tillhörande genomförandeförfattningar och kompletterande författningar om dataskydd (”Dataskyddsreglerna”).

Integritetspolicyn gäller (i) då Navet tillhandahåller sina tjänster till dig eller det företag du arbetar för eller på uppdrag av, (ii) vid utskick kring event eller av nyhetsbrev, (iii) vid marknadsföring, (iv) i all övrig kontakt med Navet i samband med besök på vår webbplats www.navetanalytics.se (”Webbplatsen”) eller via sociala plattformar, (v) när du söker jobb hos oss, samt (vi) vid förfrågningar eller övrig kontakt med oss via e-post eller telefon.

Navet Aktiebolag, org. nr 556509-6541, Järnvägsgatan 11, 252 24 Helsingborg, är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som sker i enlighet med denna Integritetspolicy.

 

2. Definitioner

I denna Integritetspolicy avser begreppet ”personuppgift” information som kan hänföras till en identifierad eller en identifierbar fysisk person, t.ex. namn, adress, personnummer, e-postadress, telefonnummer och IP-adress (”Personuppgifter”).

I denna Integritetspolicy beskriver vi hur vi behandlar dina Personuppgifter. Med begreppet ”behandling” avses exempelvis att vi registrerar, lagrar, skickar och på andra sätt använder dina Personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna Integritetspolicy (”Behandling”).

 

3. Varför Behandlar vi dina Personuppgifter?

Navet Behandlar Personuppgifter avseende våra kunder, kunders kunder, leverantörer, tilltänkta kunder och samarbetspartners. Navet samlar endast in dina Personuppgifter för nedan angivna ändamål. Det övergripande syftet med Behandlingen är att hantera befintliga, gamla och nya affärsmässiga relationer. Detta innebär att Personuppgifter Behandlas i följande fall:

(i)        Tillhandahålla tjänster och i övrigt uppfylla det avtal som ingåtts med dig personligen, med din arbetsgivare eller den du arbetar på uppdrag av;

(ii)       Möjliggöra allmän kundvård, support och kundservice, t.ex. när du kontaktar oss via e-post, telefon eller via Webbplatsen;

(iii)      Lämna information om event, skicka ut nyhetsbrev och rikta marknadsföring per post, e-post, telefon eller via sociala plattformar avseende våra tjänster;

(iv)       Behandla en jobbansökan; och

(v)        Följa tillämplig lagstiftning.

Vi Behandlar endast de Personuppgifter som är nödvändiga för de ändamål som beskrivs i denna Integritetspolicy. Vilka Personuppgifter vi samlar in om dig beror dock bland annat på vilken eller vilka av våra tjänster vi tillhandahåller till dig eller det företag du arbetar för eller på uppdrag av.

Utöver de Personuppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in vid tillhandahållandet av våra tjänster, kan vi också komma att samla in Personuppgifter från tredje part. Dessa tredje parter varierar från tid till annan men inkluderar bland annat leverantörer av adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter, och kreditvärderingsinstitut eller banker varifrån vi får uppgifter om kreditvärdighet eller uppgifter för att göra penningtvättskontroller.

När du blir ombedd att lämna Personuppgifter till oss, t.ex. vid köp av en tjänst, kan du välja att inte göra detta. För det fall du väljer att inte ange uppgifter som är nödvändiga för att få tillgång till en viss tjänst, kan det leda till att vi inte kan tillhandahålla våra tjänster.

 

4. Vilka Personuppgifter Behandlas och enligt vilken laglig grund?

Nedan angivna Personuppgifter Behandlas av oss, för ändamål som framgår av punkt 3 ovan:

(i)      För- och efternamn;

(ii)     Faktura- och leveransadress;

(iii)    Telefonnummer;

(iv)     E-postadress;

(v)      Personnummer (enskild firma);

(vi)     IP-adress;

(vii)    Betalningsuppgifter;

(viii)   Korrespondens med dig; och

(ix)     Uppgifter om eventuellt köp, t.ex. vilken tjänst du har köpt och eventuella reklamationer på tjänsten.

Behandlingen av Personuppgifterna är nödvändig för att Navet ska kunna tillhandahålla försäljning och leverans av tjänster och därmed fullgöra avtalet med dig (gäller om du har en enskild firma). I de fall där du agerar som företrädare eller kontaktperson hos ett företag som utgör kund åt Navet, Behandlar vi dina Personuppgifter med stöd av vårt berättigade affärsintresse. Vid denna bedömning har vi genomfört en intresseavvägning där vi bland annat beaktat att Behandlingen inte berör några känsliga Personuppgifter och att vi har ett tydligt affärsmässigt intresse av att kunna tillhandahålla våra tjänster till det företag du arbetar på eller på uppdrag av på ett effektivt sätt.

Personuppgifterna kan även användas vid efterkommande merförsäljning genom att vi tillhandahåller dig erbjudanden om förmåner, inbjudan till event eller annan marknadsföring t.ex. genom tidningsutskick och nyhetsbrev, och som vi bedömer att du kan vara intresserad av och som är förmånliga för dig eller det företag du arbetar för eller på uppdrag av. Denna Behandling baserar vi på vårt berättigade affärsintresse av att kunna erbjuda dig som kund eller tidigare kund, förmånliga erbjudanden. Vid denna bedömning har vi genomfört en intresseavvägning där vi bland annat beaktat att Behandlingen inte berör några känsliga Personuppgifter och att vi har ett tydligt affärsmässigt intresse av att kunna marknadsföra våra tjänster till dig som kund på ett effektivt sätt.

Vi kan även komma att Behandla dina Personuppgifter efter att vi fått ditt samtycke till att exempelvis skicka marknadsföring till dig. Vi dokumenterar alltid om du gett ditt samtycke till att vi Behandlar dina Personuppgifter.

Vissa av de Personuppgifter som Navet samlar in Behandlas för att kunna uppfylla rättsliga förpliktelser enligt tillämplig lag, domar eller myndighetsbeslut. Sådana krav kan till exempel avse krav som följer av bokföringslagen (1999:1078) eller penningtvättslagen (2017:630).

 

5. Sociala medier

Navet använder sig av Facebook, LinkedIn och Instagram som kanaler för att komma i kontakt med sina kunder samt marknadsföra och informera om våra tjänster. I samband med detta är Navet personuppgiftsansvarig för publiceringar och information som innehåller Personuppgifter och som görs på de sociala plattformarna av dig som användare i form av exempelvis kommentarer, bilder och filmklipp. Navet omber våra användare att rapportera opassande innehåll till oss så att vi kan tillse att sådant innehåll inte förekommer. Navet kan således även utifrån vad vi bedömer som nödvändigt komma att ta bort innehåll på de sociala plattformarna.

 

6. Hur länge sparas dina Personuppgifter?

Dina Personuppgifter sparas endast så länge som det finns behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som Personuppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Vi Behandlar dina Personuppgifter så länge vi har en affärsrelation med dig, din arbetsgivare eller det företag du arbetar på uppdrag av.

Har du samtyckt till fortsatt Behandling av dina kontaktuppgifter för marknadsföringsändamål även efter det att affärsrelationen har upphört, Behandlar Navet Personuppgifterna för det specifika ändamålet, fram till dess att du återkallar ditt samtycke. Det kan du göra genom att (i) kontakta oss och skriftligt invända mot detta eller (ii) följa länken i utskicken.

För att möjliggöra för Navet att uppfylla de rättsliga förpliktelser som följer av tillämplig lag eller för att kunna bevaka våra rättsliga intresse kan vi komma att spara Personuppgifterna under en längre tid. Personuppgifterna sparas dock aldrig längre än vad som är nödvändigt eller lagstadgat för respektive syfte.

 

7. Dina rättigheter

Du har rätt att få information om den Behandling av dina Personuppgifter vi utför. Nedan följer en sammanställning av de rättigheter som du kan göra gällande genom att kontakta oss. Kontaktinformation till oss hittar du i slutet av denna Integritetspolicy.

Rätt till tillgång

Du har rätt att kostnadsfritt begära information om den Behandling som vi genomför avseende dina Personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de Personuppgifter vi Behandlar om dig. Denna begäran ska inges skriftligen till oss med förtydligande om vilken information du önskar ta del av. Vi kommer att besvara din förfrågan utan onödigt dröjsmål. Om vi inte kan uppfylla dina önskemål om tillgång till de uppgifter din begäran avser, lämnar vi en motivering till detta. Kopian av dina Personuppgifter skickas till din folkbokföringsadress såvida inte annat skriftligt överenskommits. För att säkerställa din identitet vid en förfrågan från dig kan vi komma att begära ytterligare information från dig.

Rätt till rättelse

Huvudansvaret för att de Personuppgifter vi Behandlar är korrekta åvilar Navet såsom personuppgiftsansvarig. Om du meddelar oss att de Personuppgifter som du lämnat eller som vi Behandlar inte längre är korrekta, kommer vi snarast att rätta, blockera eller radera sådana Personuppgifter.

Rätt till radering

Du har rätt att begära att Navet, utan onödigt dröjsmål, raderar dina Personuppgifter. Personuppgifter ska raderas i följande fall:

(i)        om Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för,

(ii)       om du återkallat ditt samtycke och Behandlingen endast grundar sig på samtycke som laglig grund,

(iii)      om Behandling sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att dina Personuppgifter behandlas för detta ändamål,

(iv)       om du motsätter dig Behandling av Personuppgifter som sker efter en intresseavvägning och ditt intresse väger tyngre än vårt,

(v)        om dina Personuppgifter inte har Behandlats i enlighet med Dataskyddsreglerna, eller

(vi)       om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Det kan finnas skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera samtliga av dina Personuppgifter. Dessa skyldigheter följer av tillämplig lagstiftning inom t.ex. bokföring. Om vissa Personuppgifter inte kan raderas på grund av tillämplig lagstiftning kommer vi att tillse att Personuppgifterna endast kan användas i syfte att uppfylla sådana legala skyldigheter och inte för några andra syften.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att Navet tillfälligt ska begränsa Behandlingen av dina Personuppgifter. En sådan begränsning kan begäras i följande fall:

(i)        om att du anser att de Personuppgifter vi har om dig inte är korrekta och att du i samband med det begärt rättelse,

(ii)       när den Behandling som utförs av dina Personuppgifter inte är förenlig med reglerna i Dataskyddsreglerna men du ändå inte vill att dina Personuppgifter ska raderas utan i stället begränsas, och

(iii)      när vi inte längre behöver dina Personuppgifter för ändamålen med vår Behandling men då du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

Om du har invänt mot Behandlingen av dina Personuppgifter får användningen av Personuppgifterna begränsas under tiden som utredning sker. Vid begränsning av dina Personuppgifter kommer Navet endast att lagra dina Personuppgifter och vid ytterligare Behandling inhämta ditt samtycke.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att, för det fall vi Behandlar dina Personuppgifter med ditt samtycke eller för att fullgöra avtalsförpliktelse med dig, kräva att vi tillhandahåller samtliga Personuppgifter som vi har om dig och som Behandlas på ett automatiserat sätt, i ett maskinläsbart format, vilket t.ex. kan vara en Excelfil eller en CSV-fil. Om det är tekniskt möjligt har du vidare rätt att begära att vi överför dina Personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt till invändning

Du har rätt att invända mot vår Behandling av dina Personuppgifter om Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning. Navet kommer i dessa fall be dig specificera vilken Behandling du invänder mot. Om du invänder mot någon Behandling kommer vi endast att fortsätta med Behandlingen av dina Personuppgifter om det finns berättigade skäl till Behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

 

8. Samtycke till Behandling av Personuppgifter

Har du efterfrågat att erhålla nyhetsbrev eller liknande marknadsföring baserar vi Behandlingen av dina kontaktuppgifter på ditt samtycke. Du bestämmer själv om du vill ge ditt samtycke till den avsedda Behandlingen och när du vill återkalla ditt samtycke till sådan Behandling. Om du önskar återkalla ditt samtycke kontaktar du oss på det sätt som framgår nedan eller genom att följa länken i utskicket.

 

9. Till vilka överför vi dina Personuppgifter?

För att tillhandahålla vissa av våra tjänster anlitar vi utvalda tredje parter. Det medför att vi delar en del av de Personuppgifter som vi samlat in om dig med dessa, till exempel till Navets koncernbolag och andra samarbetspartners som tillhandahåller tjänster till Navet. Navet vidtar i samband med sådan delning eller överföring av dina Personuppgifter, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina Personuppgifter hanteras på ett säkert och tryggt sätt. Dessa utvalda tredje parter kommer endast att Behandla dina Personuppgifter på sätt som följer av denna Integritetspolicy och för att uppfylla något eller några av de ändamål som anges i denna Integritetspolicy. Navet ansvarar gentemot dig att dessa tredje parter Behandlar dina Personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt.

Navet kan komma att överföra dina Personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Navets leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om Personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Navet vidta åtgärder för att se till att Personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra Personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Vi kommer att lämna ut dina Personuppgifter om det krävs enligt lag eller om vi, som företag, rimligen anser att utlämnandet är nödvändigt för att skydda vårt företags rättigheter och/eller för att åtlyda ett domstolsbeslut eller följa utslaget i en rättsförhandling eller rättslig process. Vi kommer dock att göra vad vi kan för att se till att dina Personuppgifter även i fortsättningen är skyddade.

 

10. Hur skyddar vi dina Personuppgifter?

För att skydda din personliga integritet, upptäcka, förhindra och begränsa risk för hackerangrepp etc., vidtar Navet en rad tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder. Navet vidtar även åtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot obehörig åtkomst, missbruk, avslöjande, förändringar och förstörelse. Navet tillser att åtkomst till dina Personuppgifter endast ges till personal som behöver det för fullgörandet av sina arbetsuppgifter samt att de Behandlar Personuppgifter med sekretess enligt Navets tillämpliga policys och rutiner.

 

11. Tillsyn och efterlevnad

Om du är missnöjd med hur dina Personuppgifter har Behandlats eller anser att dina Personuppgifter har Behandlats i strid med Dataskyddsreglerna kan du i första hand kontakta jeanette.stenberg@navet.se. Du kan också lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, för närvarande Datainspektionen. Du finner mer information om hur du kan göra detta på www.datainspektionen.se.

Navet utvärderar årligen denna Integritetspolicy.

 

12. Tredjepartsvillkor

Navets tjänster kan i vissa fall vara föremål för tredjepartsvillkor. Navet är inte ansvarig för sådana tredje parters användning av dina Personuppgifter då dessa är ensamt personuppgiftsansvariga och svarar för Behandlingen av dina Personuppgifter. Således är det viktigt att du beaktar och läser igenom de villkor som gäller hos tredje part. Detsamma gäller om det finns en länk på Webbplatsen som länkar till andra webbplatser.

 

13. Ändring av Integritetspolicyn

Navet förbehåller sig rätten att ändra i denna Integritetspolicy när vi bedömer att detta är nödvändigt för att uppfylla Dataskyddsreglerna eller annan tillämplig lag. Sådana ändringar är framförallt påkallade vid eventuella lagändringar, med anledning av uttalanden från tillsynsmyndighet eller andra organ som utger yttranden med anledning av Dataskyddsreglerna. Vidare kommer denna Integritetspolicy att uppdateras när det behövs med anledning av ändringar i vår verksamhet.

Om Navet vidtar större ändringar i denna Integritetspolicy eller ändringar gällande hur vi Behandlar dina Personuppgifter, informeras du om detta innan ändringen börjar gälla.

 

14. Hur kommer du i kontakt med oss?

Om du har frågor med anledning av denna Integritetspolicy eller gällande Behandling av dina Personuppgifter, önskar göra en begäran i enlighet med Integritetspolicyn är du välkommen att kontakta oss.

Navet Aktiebolag, org. nr 556509-6541
Järnvägsgatan 11, 252 24 Helsingborg
E-mail: jeanette.stenberg@navet.se
Tel. nr 0735 12 69 56