042-16 90 30 info@navet.se
Välj en sida

En ljus bild i NAVET Analytics senaste konjunkturrapport

Såväl den ekonomiska tillväxten som husbyggnadsinvesteringarna utvecklas positivt i år. Stämningsläget är alltså gott, men samtidigt visar NAVET Analytics senaste konjunkturrapport att det är en uppgång som innehåller flera riskmoment.

Sverige är på väg in i en mild högkonjunktur

Den ekonomiska återhämtningen i Sverige, stöttad av vaccinationer, ekonomiska stimulanser och tillbakadragna restriktioner, har överraskat positivt. Konjunkturinstitutets barometerindikator för september ligger på en historiskt hög nivå och det råder en positiv stämning i hela näringslivet enligt KI:s konfidensindikator. Industrin var tidigt ute i återhämtningen och agerade motor under inledningen. Nu har läget ljusnat också för tjänstesektorn och detaljhandeln. Hushållens situation är stark och därmed finns det förutsättningar för att den privata konsumtionen kan bli en viktig motor i den fortsatta tillväxten.  

Efter sommaren 2022 väntas Sverige gå in i en mild högkonjunktur, dock med fortsatt relativt hög arbetslöshet. Förutsättningarna för en kraftig tillväxt i det svenska näringslivet och när det gäller offentlig konsumtion och investeringar förefaller mycket goda tack vare låg räntenivå, starka statsfinanser, sjunkande arbetslöshet och ett redan starkt läge i industrin. Utöver att det råder ett uppdämt konsumtionsbehov, väntas både industri och offentlig sektor genomföra omfattande investeringar till följd av den gröna omställningen och effekter av digitaliseringen.

Rekyl med utbudsproblem

Mot bakgrund av det positiva läget har flera konjunkturbedömare justerat upp sina tillväxtprognoser för 2021-2022. I NAVET Analytics senaste konjunkturrapport i september görs en bedömning att den svenska BNP-tillväxten kan komma att uppgå till närmare 4,5 procent 2021 och runt 3,5 procent 2022. Trots tillväxt och tilltagande inflation förväntas styrräntan ligga kvar på nollstrecket under de kommande två åren. Det finns samtidigt betydande risker på nedåtsidan och dessa handlar inte bara om en spridning av virusets deltavariant, utan även om utbudsproblem i form av rekryteringssvårigheter, brist på material och komponenter samt logistikproblem.

En energibrist och kraftigt höjda energipriser är ytterligare en faktor som kan skapa inflation samtidigt som den kan verka dämpande för återhämtningen. I de konfidensindikatorer och inköpschefsindex som konjunkturinstitutet redovisar för Sverige och de stora ekonomierna i världen kan man också antyda en viss försvagning, även om värdena fortsatt ligger en bra bit över gränsen för tillväxt. En annan osäkerhetsfaktor är regeringens beslut att endast tillåta Cementa att fortsätta sin kalkbrytning i Slite till och med den 30 juni 2022. Risken för en avbruten produktion kan skapa osäkerhet och innebära att investeringar skjuts på framtiden.

Bred uppgång i husbyggandet

Enligt NAVET Analytics konjunkturbevakning väntas den totala volymen påbörjade ny- och ombyggnadsinvesteringar inom bostäder och lokaler öka med 6 procent i år. Prognosen kan vara något underskattad med hänsyn till det starka utfallet för byggandet under första halvåret. Vi menar dock att osäkerheten kring Cementas tillstånd och att konjunkturökningen kan bromsa in något under hösten, dämpar farten i byggandet under andra halvåret. Uppgången på byggmarknaden har skett på bred front och prognoserna pekar på tillväxt inom såväl bostadsbyggandet som när det gäller nybyggnad av privata och offentliga lokaler.

Bostadsbyggandet får upp farten

Kraftigt ökade bostadspriser stödjer byggandet av småhus och bostadsrätter och NAVET Analytics räknar med att nyproduktionen av småhus landar kring 11 000 bostäder årligen under 2021 och 2022. Prognosen för flerbostadshusbyggandet indikerar en årsproduktion på mellan 44 000-45 000 i år och nästa år. Inom lokalbyggandet leder minskad kapacitet inom industrin till investeringar samtidigt som goda statsfinanser och valåret 2022 ger stöd till byggandet av offentliga lokaler. Behovet av lager och distributionslager för den växande e-handeln är också en starkt bidragande orsak till det ökade husbyggandet. Som helhet väntar sig NAVET Analytics att ökningen av de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna bromsar in och landar kring ca 2 procent 2022.

NAVET Analytics har lång erfarenhet av att arbeta med omvärldsbevakning, framtidsstudier, konjunkturbevakning och marknadsanalyser. Läs mer om NAVET Analytics och vad vi kan hjälpa dig med HÄR.