042-16 90 30 info@navet.se
Välj en sida

Kontorsmarknaden i förändring

Inget är sig likt. Ett år med social distansering har inneburit nedstängning av verksamheter samt frivilligt och påtvingat upphörande av sociala aktiviteter och invanda beteenden. Pandemin har på kort sikt förändrat villkoren i samhället men har troligen även skyndat på en redan pågående samhällsutveckling. Inte minst arbetsmarknaden har påverkats av Covid-19. För många har förutsättningarna att driva en verksamhet slagits undan, medan de branscher och företag som har möjlighet har låtit de anställda arbeta hemifrån. Det dagliga arbetet har kunnat skötas från hemmet eller på distans och möten, konferenser och resor har ersatts av Teamsmöten och digitala produktioner. Effekterna i fastighetssektorn är uppenbara. Tomma butikslokaler och halvfulla kontor är två sådana, en annan är ett uppsving för huspriserna och en ökad efterfrågan på större bostäder, eftersom många väntar sig att distansarbeta även efter pandemin. För att skapa förståelse för hur arbetsplatser och arbetsliv kommer att se ut framöver har fastighetsföretaget Wihlborgs tillsammans med Navet gjort studien ”Kontorsmarknad i förändring”.

Studien baseras på insamling, analys och tolkning av alla de digitala avtryck som skapas i allt vi gör på internet. Det handlar om bilder, sökningar, filmer, inlägg m m. Med hjälp av artificiell intelligens (AI) och ett team av beteendevetare kan alla avtryck förvandlas till information, som kan förklara en hel del om hur vi som population tänker och agerar i olika frågor. Resultatet kan delas upp i olika målgrupper och genom historisk tillbakablick går det att se trender under flera år. I detta fall har data relaterat till hemma- och kontorsarbete analyserats. Studien omfattar 2 400 sociala medier-inlägg från individer, 6 100 inlägg från företag och 2 300 000 sökningar på Google. Data från åtta månader före och åtta månader efter coronapandemins start har jämförts. I studien framträder en tudelad situation när det gäller hemarbete. Många visar upp en positiv bild av sitt hemarbete utåt, samtidigt som man kan notera att sökningarna på nätet kopplat till psykosocial ohälsa, brist på social samvaro och utmaningar kopplade till effektivitet har ökat avsevärt. 8 av 10 framställer sig som positiva eller neutrala till att arbeta hemifrån. Preferensen för att arbeta hemifrån har ökat med 170 procent. Studien av de verkliga beteendena visar dock att många upplever stora nackdelar med hemarbete. För en organisation eller ur ett fastighetsägarperspektiv är detta viktiga aspekter att ta hänsyn till när man formulerar sitt arbetsgivarerbjudande, sin strategi kring värdeskapande, innovationskraft och samarbete eller när det gäller hur man utformar attraktiva lokaler.

Några av de tydligaste trenderna i studien är:

Vikten av gemenskap och känsla av sammanhang
-Behovet av rutiner
-Behovet av feedback
-Ergonomi och arbetsmiljö
-Flexibilitet och ökat inslag av individualism och personligt uttryck
-Ökat inslag av naturelement

För att en bestående förändring ska komma till stånd behövs det såväl en teknisk struktur och en drivande motivation. Tekniken fanns redan på plats och under pandemin uppfylldes även det andra kriteriet. Undersökningen visar att det finns ett starkt behov av samhörighet och fysiska möten och att en verksamhetsutveckling inte bara kan tillgodoses av digitala möten. Den gemensamma arbetsplatsen kommer även framöver att ha en viktig roll, men kanske inte i första hand som produktionsplats, utan för att bygga kultur, gemenskap och företagsvärden samt för att gynna innovativa och kreativa möten i den fysiska världen.

Rapporten finns tillgänglig på Wihlborgs hemsida:
https://www.wihlborgs.se/sv/om-oss/inspiration–kunskap/kontorsmarknad-i-forandring/