042-16 90 30 info@navet.se
Välj en sida

Crossborder Insight – gränsöverskridande insikter bland Öresundsregionens 4,1 miljoner invånare med stöd av AI

Visste du att ersättning, passion och flexibilitet står högst på önskelistan bland jobbsökande i både Sverige och Danmark? Samtidigt är språket det största hindret, följt av demotivation i Sverige och skatte- och bidragssystem i Danmark. Under Bättre affärer-dagen den 14 april 2021 presenterade Navet för första gången delar ur Crossborder Insight som genom världsledande teknik, baserad på big data och AI, lyssnar in vad hela den relevanta populationen i Öresundsregionen uttrycker kring tillväxtfrågorna.

Öresundsregionen tillväxt är kraftfull och fortsatt utveckling kräver en arbetsmarknad där gränssamarbetet mellan Sverige och Danmark fungerar samt att trösklarna är så låga som möjligt. Danmark är exempelvis idag Sveriges fjärde största exportmarknad och Sverige är likaså Danmarks tredje störta exportland. Sedan bron invigdes har även 70-110 nya huvudkontor etablerats i Malmö och 423 danska styrelseledamöter eller VD poster sitter i skånska bolag. Så hur kan vi bli ännu bättre på att utnyttja varandra och var sitter barriärerna?

Metodiken
Genom ett exklusivt partnerskap med Quilt.ai, för den nordiska marknaden, kan Navet nu observera gruppers beteenden, attityd, tonalitet och avsikt- idag och imorgon i stor skala och på över 180 olika språk. Härefter tolkas det GDPR säkrade materialet av en stab med erfarna antropologer, beteendevetare och analytiker. Metodiken är välbeprövad med ca 200 genomförda case i världen. Datainsamlingen i Crossborder Insight omfattar 2018.11-2021.04 (kan justeras bakåt och framåt), ca 2 000 platsannonser och ca 1 miljon sökningar inom valda fokusområden i Öresundsregionen.

Rapporten
Den drygt 80 sidor omfattande rapporten presenterades av professor Jesper Falkheimer med fokus på två viktiga områden, arbetsmarknaden och platsvarumärkena i Öresundsregionen. Frågor som besvarades är; Vad söker svenska/danska arbetssökande efter? Vilka utmaningar föreligger härmed över våra gränser? Hur ser matchningen ut mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft? Vad pratar man om avseende platsvarumärken och infrastruktur?

Arbetsmarknaden mellan Sverige och Danmark
Rapporten visar att det är störst efterfrågan på servicejobb i Sverige samtidigt som tekniska jobb efterfrågas mer i Danmark. Det är samtidigt jämnt inom flera branscher såsom inom: finans, restaurangverksamhet, energisektorn samt läkemedelsindustrin.

Vad är det då som arbetssökande mellan länderna är intresserade av när de söker arbete? Vi ser att ersättning, passion och flexibilitet är det man letar efter som arbetssökande i både Sverige och Danmark. Mellan de två länderna är arbetssökande från Sverige dock betydligt mer bekymrade över mer praktiska aspekter av deras anställning och söker efter information om lönenivå och ersättning. Samtidigt lyfter arbetsgivare från båda sidorna av sundet istället fram mycket information om arbetsmiljö där långsiktig tillväxt och samarbete värderas högt. Detta tillsammans med utveckling, lärande och människor är de mest tongivande aspekterna som beskrivs i jobbannonserna i båda länderna.

En betydande snedvridning
Det finns alltså en betydande snedvridning mellan svenska arbetssökandes intresse och behov av information kring ersättning och vad som presenteras av arbetsgivare på båda sidor om gränsen. I Danmark tycks skillnaderna mellan den information som beskrivs och den information jobbsökande vill ha vara mer balanserad. Undersökningen visar alltså att det finns skillnader mellan svenska och danska arbetssökandes behov, medan arbetsgivarnas sätt att kommunicera är mer homogent.

Språklig Barriär – det största hindret
Trots att vi är så nära varandra är den språkliga barriären det störta hindret inom båda länderna när man söker jobb över gränsen. Samtidigt är den lägsta och minst betydande barriären inom båda länderna skillnaden i kultur- och arbetspolicy. Demotivation är dock ett betydligt större problem för dem som söker jobb i Sverige, medan skatte- och bidragsystem är ett större bekymmer för dem som söker jobb i Danmark. Pendlingen är sammantaget ett identifierat bekymmer från båda hållen vilket tyder på att det råder ett kommunikationsproblem. Invånarna i regionen vill ha lösningar idag och inte distanserade drömmar. Öresundsbron är en etablerad stark positiv symbol för Öresundsregionen.

Platsvarumärken och infrastruktur
Sju ”platsvarumärken” har analyserats där ”Greater Copenhagen” är det varumärke som det visas störst intresse för i regionen drivet av danskar. ”Öresundsregionen” är det näst största med ett stabilt intresse över tid. Varumärken på frammarsch är ”Öresundsmetron”, ”Familjen Helsingborg” och ”Fehmarn Bält-förbindelsen”. Samtidigt har intresset för både ”HH-tunneln” och ”Öresundsbron” minskat över tid.

Analysen visar att det föreligger störst intresse för de platsvarumärken eller infrastrukturprojekt som ligger närmast invånarna. Exempelvis är ”Öresundsmetron” betydligt mer intressant för svenskar (särskilt i Skåne). Intresset för ”Öresundsbron” är relativt jämnt fördelat mellan de båda länderna medan intresset för regionen som varumärke är större bland danskar. Värt att nämna är också svenskarnas extremt låga intresse av ”Greater Copenhagen” som just platsvarumärke.

Pandemin skapar nya avstånd
I nuläget är utbytet kraftigt försvårat av Covid-19 effekter. Inlägg från invånare talar om tydliga skillnader mellan länderna just nu. Ett Danmark som beskrivs med masker, avstånd och takeaway samtidigt som man på andra sidan bron i Sverige ser motsatsen. Det vill säga inga masker, fullt av folk på köpcentrum och inga direkta nedstängningar. Två länder som är så nära varandra har det senaste året varit väldigt långt ifrån varandra.

Vill du veta mer om Crossborder Insight?
Navet etablerar Crossborder Insight långsiktigt på marknaden för beslutfattare inom näringslivet och offentliga organisationer i Sverige och Danmark. Rapporten kan erhållas genom abonnemang från Navet.

Kontakt: Göran Hellström, mobil 070-6628679