042-16 90 30 info@navet.se
Välj en sida

Året som gått – Det gäller att förstå marknadernas drivkrafter

I början av en kris vill man snabbt försöka orientera sig om läget. Frågorna är många. Hur långvarig blir krisen? Hur kommer vår marknad att beröras, hur tänker våra kunder och hur agerar våra konkurrenter. NAVET Analytics, som arbetar med omvärldsanalyser och konjunkturbevakning, märkte av ett kraftigt ökat informationsbehov från kunderna när pandemin bröt ut i våras. Flera av dessa hade vi löpande kontakt med för att hela tiden förse dem med ständigt reviderade data och marknadssignaler. För att förklara en kris och prognostisera skeenden kan man hämta mycket lärdom från tidigare kriser. Det gäller dock att gå på djupet och förstå krisens orsak för att kunna göra en rimlig framtidsbedömning. Vad har vi hittills lärt oss av den rådande krisen och dess effekter på bygg- och fastighetsmarknaden?

På samma sätt som att man inte kan göra en rättvis bedömning av ett företags framgångsfaktorer och marknadsförutsättningar genom att bara studera sista raden i en årsredovisning går det att göra rimliga analyser på byggmarknaden genom att bara ta fasta på t ex BNP-tillväxten eller andra övergripande nyckeltal. NAVET Analytics har arbetat i många år med att förse kunder med omvärldsrapporter som har både djup och spets och vet av erfarenhet att det är avgörande att hjälpa kunden att förstå marknadernas drivkrafter.

Byggmarknaden är ett tydligt sådant exempel. Bygginvesteringar, ombyggnadsåtgärder och byggmaterialförsäljning har inte bara samband med den ekonomiska tillväxten i stort utan är påverkad av många mer komplexa samband och en hel del psykologi. Slutkunden är trots allt enskilda människor, vars beteende inte alltid är rationellt. Byggmarknaden består av många delmarknader som var för sig drivs av sina egna marknadskrafter. En lärdom man kan ta med sig från denna kris är att det inte alltid finns ett direkt samband mellan en generellt stigande arbetslöshet och fallande priser på bostäder. De grupper som drabbats av arbetslöshet denna gång är inte i första hand de grupper som efterfrågar småhus eller bostadsrätter, utan det har handlat i mångt och mycket om ungdomar eller nyanlända, som arbetar i olika serviceyrken. Att bostadspriserna och omsättningen på fastighetsmarknaden har slagit rekord, trots en vikande ekonomi, beror på att gemene man spenderat mer tid i hemmet på grund av tillfälliga permitteringar, inställda utlandsresor och distansarbete. Detta, i kombination med löften om låga räntor under flera år och tillfälliga amorteringslättnader, har bidragit till kraftigt stigande bostadspriser och ett uppsving i bygghandeln mitt i en brinnande lågkonjunktur. Lättare att förstå är däremot det minskade resandets påverkan på nystartade hotellprojekt eller den ökade e-handelns inverkan på detaljhandelns bygginvesteringar. Kraften i investeringsnedgången var emellertid överraskande. Under årets första tre kvartal sjönk husbyggnadsinvesteringarna inom såväl hotell som detaljhandeln med vardera 35 procent jämfört med samma period 2019.

Den nuvarande ekonomiska krisen skiljer sig på flera sätt från tidigare. En viktig skillnad är att den inte i första hand har sitt ursprung i övervärderade marknader eller den typen av ekonomiska obalanser, utan är en effekt av att vi tvingat distansera oss och hålla avstånd. Detta innebar att kundunderlaget snabbt försvann i flera branscher, som är beroende av social interaktion. En annan skillnad är också den snabba och dramatiska utvecklingen, vilken skedde samtidigt i större delen av världen, vilket fick stora konsekvenser för utrikeshandeln genom avbrutna leveranskedjor och minskad efterfrågan.

En annan skillnad som man kan spekulera i är vilka bestående effekter pandemin får med sig. Skulle det tex innebära att vi, genom en mer eller mindre påtvingad social distansering, för alltid har förändrat vårt beteende när det gäller resor, möten, distansarbete etc, ja då skulle denna kris skilja sig från tidigare ekonomiska på ytterligare ett plan när det handlar om bestående förändringar.

Om man jämför med andra kriser kan man hitta likheter när det gäller en fallande BNP. Men tittar man bakom sista raden i bokslutet förstår man att denna kris skiljer sig på många sätt från tidigare. Här finns inte samma vinnare och förlorare som tidigare. För visst finns det många branscher som gynnats av förändrade beteenden. Det är avgörande att förstå varje enskild marknads drivkrafter.

NAVET Analytics har lång erfarenhet av att arbeta med omvärldsbevakning, framtidsstudier, konjunkturbevakning och marknadsanalyser. Läs mer om NAVET Analytics och vad vi kan hjälpa dig med HÄR.