042-16 90 30 info@navet.se
Välj en sida

Skapa konkurrensfördelar i en due diligence med det bästa av två världar, big data med AI och mänsklig tolkning

I det digitala tidevarvet har du helt nya möjligheter när det gäller att läsa av de målgrupper och intresseområden som är av vikt för din verksamhet. Möjligheterna är enorma, begränsningarna är få. Vad säger, uttrycker och delar exempelvis din målgrupp, kund eller samhället i stort i den digitala sfären kring en specifik fråga, ett varumärke, en trend eller en produkt och vad är det därmed som driver olika samhällsgrupper i olika frågor?

Due diligence, eller ”företagsbesiktning”, är en arbetsprocess och metod för att samla in och analysera information om ett företag inför ett företagsförvärv eller andra strategiska Överväganden. Due diligence-processen är ett beslutsunderlag för ledningen i det köpande företaget samt ett förhandlingsstöd i avtalsförhandlingen mellan köpande företag och säljande företag. En due diligence varierar i storlek beroende på exempelvis hur pass stor eller komplicerad verksamhet som bedrivs eller hur väl en köpare känner bolaget, marknaden och/eller branschen. Due Diligencen innehåller vanligtvis ett antal olika områden, så som;

Finansiell: Inriktad på analys av finansiella data, ofta med utgångspunkt från bolagets redovisning- och värderingsmetod samt jämförelser över tiden. I balansräkningen undersöks hur bolaget är finansierat. Legal: Inriktad på juridiska frågor som associationsrätt (ägande, koncernstruktur), och viktiga avtal, bedömning om eventuella pågående tvister. Skatt: Inriktad på att bedöma skattesituationen med avseende på både inkomstskatt såväl som moms och punktskatter. Här beaktas dels eventuella skattemässiga risker och dels möjlighet att skatteoptimera efter förvärv. Teknisk/Operationell: Inriktad på att bedöma skicket och värdet hos en förvärvad tillgång. Kan även vara inriktad på att upptäcka eventuell miljöpåverkan eller andra risker. Kommersiell: Analys och bedömning av marknad, potential och konkurrensfördelar. Allt för ofta underskattas betydelsen av den kommersiella due diligensen.

Vikten av att förstå din målgrupp, din marknad och samhället i stort har aldrig varit större än nu. Förutsättningarna att göra detta har, med hjälp av AI, Big data i kombination med mänsklig tolkning och expertis, också blivit helt förändrade. Vid ett förvärv eller andra strategiska överväganden är det viktig att förstå omvärlden och dess aktörer för att kunna göra en rättvis bedömning av företagets värde och möjligheter i framtiden.

NAVET Analytics har arbetat med traditionella marknadskartläggningar och omvärldsbevakningar i över 40 år. Tillsammans med det internationella AI-företaget QUILT AI kan vi sedan 2019 erbjuda en oöverträffad och kraftfull marknadsanalys där den djupare förståelsen kring drivkrafter och beteende ger unika marknadsinsikter. Metoden innebär att det inte längre finns några begränsningar när det gäller att hantera datamängd. Alla digitala avtryck i text, bild och film, vare sig det handlar om produkter, tjänster, värderingar och trender kan sammanställas och tolkas för att i realtid förstå hur marknader, efterfrågan och samhället i stort förändas. I en due diligence kan detta verktyg användas för att förstå såväl kundernas uppfattning om företaget, dess produkter, marknaden samt värderingar och beteende i stort. När det gäller den kommersiella analysen vid ett företagsförvärv kan Navet därmed ge dig helt nya möjligheter att bedöma ett företags marknad, potential och konkurrensfördelar. Vad betyder värde för pengar inom ditt kundsegment? Hur positionerar sig ditt företag på marknaden baserat på vad kunder söker och uttrycker i den digitala sfären? Vilka omvärldstrender och behov kommer att påverka din marknad i en nära framtid? Detta är exempel på frågor som det går att finna svar på genom Navets och Quilt AIs analysverktyg.

NAVET Corporate finance har lång erfarenhet av rådgivning i olika skeenden i en transaktionsprocess både på köpande och säljande sida och tillsammans med NAVET Analytics tillgång till AI, Big data i kombination med mänsklig tolkning och expertis har förutsättningarna för Bättre Affärer aldrig varit bättre.