042-16 90 30 info@navet.se
Välj en sida

2010-talet – Ett intressant decennium för husbyggnadsinvesteringarna

Så här i början av ett nytt decennium kan det vara intressant att blicka tillbaka och summera den tioårsperiod vi lämnat bakom oss. Är det bara bostadsbyggandet som boomat eller handlar det om en allmän uppgång under de senaste tio åren? Om det senaste är fallet, vad är det i så fall som påverkat uppgången? Följ med på en djupdykning kring det senaste decenniets husbyggnadsinvesteringar.

NAVET Analytics har sammanställt och analyserat de totala husbyggnadsinvesteringarna inom bostäder och lokaler under perioden 2010-2019 och samtidigt jämfört dessa med husbyggandet under perioden 2000-2009. Utfallet är tydligt och visar att husbyggandet har utvecklats starkt under det senaste decenniet jämfört med 2000-talet. Vi kan även se att den kraftigaste uppgången skedde under den senare halvan av perioden. Totalt ökade husbyggnadsvolymen med över 50 procent under 2010-talet, trots de senaste två årens nedgångar. Den kraftiga uppgången har i stor utsträckning drivits av ett ökat bostadsbyggande och ett omfattande behov av offentliga lokaler. Ett lågt ränteläge och en god ekonomisk tillväxt under perioden har varit viktiga drivkrafter för den samlade utvecklingen. Samtidigt har den senaste tioårsperioden präglats av både större ekonomisk osäkerhet och politisk turbulens jämfört med de första tio åren på 2000-talet, vars förutsättningar var betydligt mer stabila, med undantag av finanskrisen som slog till i slutet av perioden. Den internationella kredit-och finanskrisen och dess efterverkningar innebar flera år av osäkerhet, svag tillväxt och överkapacitet i näringslivet.

Bostadsbyggandet steg kraftigast

Efter att ha utvecklats horisontellt under perioden 2010-2013 tog de samlade husbyggnadsinvesteringarna fart. Toppen nåddes 2017, då den totala volymen av påbörjade husbyggnadsinvesteringar, enligt NAVET Analytics, uppgick till ca 275 miljarder kronor. En volym som var nästan 70 procent större än under 2010 och dessutom en toppnotering för hela 2000-talet. Under åren 2010-2018 var det bostadsbyggandet som visade starkast tillväxt med närmast en fördubbling av investeringarna medan byggandet av privata och offentliga lokaler steg med mer blygsamma 25 procent. Uppsvinget för bostadsbyggandet berodde på flera faktorer. Bostadsbrist, låga räntor och kraftig befolkningstillväxt. Bostadspriserna ökade också kraftigt under perioden 2010-2018. Statistik visar att bostadsrätterna ökade med ca 75 procent och småhuspriserna med drygt 40 procent.

Skärpta krav och polarisering

Situationen på bostadsmarknaden återger samtidigt den växande ekonomiska polariseringen. Den stora prisökningen tillsammans med krav på 15-procentig kontantinsats och skärpta amorteringskrav har inneburit stora svårigheter för särskilt yngre hushåll som ännu inte kommit in på bostadsmarknaden att kunna finansiera en ägd bostad. För de som redan är inne på marknaden och har varit det under några år har de kraftigt ökade priserna skapat stora förmögenhetsvärden. De kreditåtstramande åtgärderna i kombination med inbromsad konjunkturtillväxt har dock resulterat i att både bostadspriser och investeringar planat ut det senaste året.

Nyproduktion har hämmat renoveringar

Det är inte bara nyproduktionen av bostäder som varit hög under de senaste åren. Behoven av renovering och förnyelse i det stora bostadsbeståndet från 1960- och 1970-talen är fortsatt stora och NAVET Analytics har i flera studier undersökt fastighetsägarnas förutsättningar, renoveringstakt och prioriteringar. En färsk beräkning indikerar att i storleksordningen 250-275 000 lägenheter i detta bestånd har akuta renoveringsbehov. Under tioårsperioden har renoveringstakten hämmats av den växande volymen nyproduktion som tagit allt större resurser i anspråk. Troligen har takten i renoveringarna växlat upp de senaste åren och enligt våra beräkningar renoveras omkring 50 000 lägenheter årligen i bostadsbeståndet som byggdes under perioden 1960-1975.

NAVET Analytics har flerårig erfarenhet av att analysera och prognosticera utvecklingen inom hela samhällsbyggnadssektorn. Vill du veta mer om hur vi kan öka dina insikter i dessa frågor är du varmt välkommen att höra av dig.