042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Dags för exit? -Så förbereder du ditt bolag inför en försäljning!

Att sälja sitt företag är sällan ett lätt beslut men när du väl bestämt dig för att inleda en försäljningsprocess bör du först och främst ställa in dig på att detta är en process som kan ta tid. Att hitta rätt köpare kräver timing, och sannolikt önskar köparen att du stannar kvar i bolaget under en övergångstid.

För en lyckosam försäljningsprocess bör bolaget förberedas där såväl ekonomiska som juridiska aspekter bör vara i ordning. Även de till synes mest basala behoven kan vara avgörande. Därför är det av yttersta vikt att säkerställa att bokföring, deklarationer och skatteinbetalningar är i ordning, likaså att det finns en tydlig struktur i såväl organisationen som affärsidén. Här guidar NAVET Corporate finance dig genom förberedelserna inför en lyckad försäljning.

Ägarnas målbild och försäljningsprocessen
Det första som behövs är en genomarbetad plan för hur ägarskiftet skall ske. En strukturerad försäljningsprocess som lotsar säljaren genom ett antal faser säkerställer att bolagets förutsättningar maximeras och att eventuella transaktionsrisker minimeras.

Navets försäljningsprocess

Vanligtvis när man pratar om företagsvärdering dyker begreppet värdedrivare upp, faktorer som bidrar till ett visst värde på företaget. Genom att förstå dessa värdedrivare kan du arbeta strategiskt och öka möjligheten att uppnå ett högre värde på företaget. För att bedöma lönsamhet måste vinsten ställas i relation till olika kapitalmått, såsom eget kapital eller totalt kapital. Ett vanligt lönsamhetsmått är räntabilitet på eget kapital, dvs hur stor avkastning det egna kapitalet genererar i form av vinst. En stabil och positiv omsättningstillväxt gör bolaget attraktivt och ger ofta ett högre bolagsvärde. Däremot är inte all tillväxt lönsam. Växer kostnaderna mer än omsättningen får det en negativ inverkan på resultatet och således bolagsvärdet. När en investering genererar högre avkastning än avkastningskravet anses den vara lönsam. Det finns dock stora osäkerheter i investeringsbedömningarna med tanke på estimering av omsättning, merförsäljning och kostnader relaterade till investeringen. Rörelsekapital är det kapital ett företag behöver för att bedriva den löpande verksamheten. Den består av omsättningstillgångar såsom likvida medel, kundfordringar, varulager mm minus kortfristiga skulder såsom leverantörs- och personalskulder. Kapitalbindningen mäter effektiviteten i ett bolag på kort sikt. En minskad kapitalbindning frigör kapital och ökar kassaflödet, något som ökar bolagsvärdet. Risknivån i ett bolag har en direkt inverkan på bolagsvärdet. Det kan röra sig om olika typer av risker, exempelvis affärsrisk, strukturell risk och finansiell risk. Risken varierar dessutom beroende på bransch, marknadsomständigheter samt verksamhet.

Vad får jag betalt för mitt bolag?
Värderingen syftar till att ge det säljande företagets ägare en möjlighet att fastställa en realistisk målsättning för bolagsvärdet när bolagstransaktionen initieras. En företagsvärdering bör utgå från; företagets finansiella resultat och kassaflöde, antal potentiella intressenter och dess transaktionshistorik, företagets unika position, uppskattning av de synergier som potentiella intressenter kan utvinna från ett förvärv samt värdering av liknande noterade företag och relaterade företagstransaktioner som skett i närtid.

Ett företags värde är på så sätt kombinationen av många faktorer och trots tillgänglig information samt en optimal värderingsmodell går det ej att estimera en akties verkliga värde eftersom det är beroende av framtida företagsprestanda. För att kunna uppskatta ett bolagsvärde används en rad olika värderingsmodeller, det vanligast förekommande är kassaflödes-, relativ-, samt substansvärdering.

Det föreligger således ytterligare faktorer i en rad olika konstellationer, som skapar värde för aktieägaren. Samtliga värdedrivare är verktyg för att styra verksamheten i rätt riktning och således skapa ett högre aktievärde. Sist men absolut inte minst viktigt är humankapitalet i bolaget.

Trots komplexa värderingsmetoder etableras ett riktigt marknadsvärde först när en överlåtelse sker mellan externa, självständiga och oberoende parter. NAVET Corporate Finance erbjuder professionalitet, råd och stöd genom hela transaktionskedjan. Tveka inte att höra av dig till oss så berättar vi mer.