042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Övergångsreglerna som kan påverka årets redovisning

Den första januari i år kom det nya regler gällande företag som kan komma att påverka redovisningen för 2019. Bland annat sänks bolagsskatten i två steg, vilket kommer att påverka periodiseringsfonder och koncernbidrag samt expansionsfondsskatt. Till följd av detta har dessutom övergångsregler nu införts kring hur periodiseringsfonder och koncernbidrag ska hanteras. Här guidar NAVET Ekonomistyrning dig genom förändringarna och hur de kan komma att påverka din redovisning.

Enkelt förklarat sänks bolagsskatten i två steg. Första steget gäller för beskattningsåret som börjar efter den 31 december 2018 och då gäller en skattesats om 21,4 procent istället för tidigare 22 procent. Nästa steg, när skatten sänks ytterligare till 20,6 procent, gäller från och med beskattningsåret som börjar efter den 31 december 2019.

Tidigare har det varit möjligt att, innan den lägre skattesatsen har börjat att gälla, göra avsättningar till periodiseringsfonder för att sedan återföra dessa till den lägre skattesatsen. För att motverka detta har en ny övergångsregel för periodiseringsfonder införts. För att dessutom förhindra att koncerner med bolag som har olika beskattningsår flyttar vinster genom koncernbidrag, för att komma åt den lägre bolagsskatten, har en övergångsregel även avseende koncernbidrag införts.

Periodiseringsfonder

Övergångsreglerna är till för att kompensera den lägre skattesatsen och innebär i praktiken att bolag som gör avsättning till periodiseringsfonder ska multiplicera återföringen med en fastställd faktor. Storleken på faktorn beror i sin tur på under vilket beskattningsår som avsättningen respektive återföringen sker. De olika faktorerna framgår i nedanstående tabell.

Avsättning Återföring Faktor för återföring
Beskattningsår börjar
före 1 januari 2019
Beskattningsår under
2019 och 2020
103 %
Beskattningsår börjar
före 1 januari 2019
Beskattningsår inleds
efter 31 december 2020
106 %
Beskattningsår börjar
under 2019 och 2020
Beskattningsår inled
efter 31 december 2020
104 %

Utöver ovanstående höjs schablonintäkten på periodiseringsfonder till 100 procent av statslåneräntan multiplicerat med summan av periodiseringsfonder vid beskattningsårets ingång, vilket är en höjning från tidigare 72 procent av statslåneräntan. Liksom tidigare ska statslåneräntan anses vara som lägst 0,5 procent.

Koncernbidrag

För koncerner införs en regel om att avdrag för lämnade koncernbidrag ska ske med viss procent beroende på när bidraget lämnas. Detta med hänsyn till den stegvisa sänkningen av bolagsskatten.

Expansionsfondsskatt

Expansionsfondsskatten följer som vanligt skattenivån för bolagsskatten. Men till skillnad från bolagsskatten sker sänkningen i ett enda steg år 2021, då den sänks från 22 till 20,6 procent. Detta för att undvika komplicerade övergångsregler. Ändringen innebär att expansionsfonden för enskilda näringsidkare inte får överstiga kapitalunderlaget multiplicerat med en viss faktor.

NAVET Ekonomistyrning arbetar med ekonomiuppdrag som innefattar allt från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av just års- och koncernredovisningar. Vill du veta mer om hur NAVET Ekonomistyrning kan hjälpa till vid ekonomiuppdrag? Tveka inte att höra av dig.