042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Verksamhetsfastigheter – ofta en passiv tillgång hos ”den ofrivillige fastighetsägaren”

Fastigheter kännetecknas av att vara lägesbundna, ha lång livslängd och vara kapitalintensiva. Frågan är dock, vad händer när fastighetsägare på en relativt trögrörlig marknad snabbt får ett förändrat behov och på sikt behöver en mer gynnsam och dynamisk fastighetslösning? Navet Corporate finance beskriver ”den ofrivillige fastighetsägaren” tillsammans med vilka fördelar ägande och en försäljning av sin egen verksamhetslokal kan ha.

”Den ofrivillige fastighetsägaren” brukar man kalla de fastighetsägare som i hela eller delar av sina lokaler bedriver egen verksamhet med främsta syftet att stödja och maximera nyttan i kärnverksamheten. Oftast handlar det om fastighetsägare inom industri, tillverkning, lager och logistik men det kan även vara så att de förekommer inom både handel och kontor.

I de flesta fall brukar ”den ofrivillige fastighetsägaren” själv ha uppfört eller anpassat lokalerna för sina specifika verksamhetsbehov. Detta innebär i förlängningen att syftet kanske inte var att äga sin egen fastighet till en början men det var vid ett visst tillfälle den optimala lösningen för att lösa sitt lokalbehov. Att äga sin fastighet blir samtidigt något som i en föränderlig omvärld kan påverka kärnverksamheten. Det finns därmed både fördelar med att äga och att sälja sin fastighet men vara kvar som hyresgäst.

Fördelar att fortsätta äga sin fastighet:

  • Bibehållen rådighet över hyra, drift och investeringar
  • Mer förutsägbar och långsiktig hyra/lokalkostnad
  • Ta del av en eventuell framtida värdestegring av fastigheten

Fördelar att sälja sin fastighet och stanna kvar som hyresgäst:

  • Ökad flexibilitet att flytta till nytt geografiskt läge eller mer ändamålsenliga lokaler.
  • Frigöra kapital till kärnverksamheten och stärka sin ekonomiska ställning
  • Mer professionell hantering av fastighetsskötsel
  • Minskad riskexponering mot fastighetsmarknaden

Beroende på fastighetens attraktivitet, kan bolaget vanligtvis åsättas ett utökat marknadsvärde genom en separat försäljning av fastigheten. Vid en planerad transaktion är det därför viktigt att tidigt förstå hur det både på kort och lång sikt kommer att påverka kärnverksamheten. Hyresavtalets utformning av hyresnivå, hyrestider och övriga villkor får även stor påverkan på fastighetens attraktionskraft och värde. Det ska balanseras mot kärnverksamhetens behov och förmåga att betala hyra. Vid en transaktion är det även viktigt med en initial analys kring vilka typer av köpare man vill attrahera. När kärnverksamheten är kvar som hyresgäst är det dessutom viktigt att hitta en professionell fastighetsinvesterare som kan bli en långsiktig partner och bistå med effektiv förvaltning och drift.

Navet Corporate finance har en lång erfarenhet av att bistå och förstå både kärnverksamheten och fastighetsinvesteraren i den process som syftar till att hitta en optimal och långsiktig lösning för båda parter. Vill du veta mer om vårt arbete och hur vi kan hjälpa dig? Kontakta Navet Corporate finance.