042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Navet Ekonomistyrning guidar dig genom årsredovisningen

En stor del av alla svenska företag har kalenderåret som räkenskapsår. De berörda företagen ska senast sju månader efter räkenskapsårets utgång (dvs 31 juli) skicka in en årsredovisning till Bolagsverket. Detta innebär i förlängningen att det just nu är många företag som arbetar med att slutföra 2018 med ett bokslut och en årsredovisning. Här guidar Navet Ekonomistyrning dig genom årsredovisningen och dess olika delar.

Det huvudsakliga syftet med årsredovisningen är att redovisa företagets resultat, ställning och utveckling för ägare och externa intressenter. Övergripande ska det fria egna kapitalet fastställas och därmed utrymmet för aktieutdelning. Den ger också investerare jämförbara siffror och är även ett underlag för företagets beskattning. Men årsredovisningen ger samtidigt företaget möjlighet att nå ut med information som inte direkt behöver vara kopplat till ekonomi och siffror. Vad som inkluderas i årsredovisningen styrs av lag men företagen kan komplettera innehållet och även designa materialet att bli mer attraktiv och tilltalande för läsaren. Nedan presenteras de olika delarna i en årsredovisning.

Förvaltningsberättelse
Den första delen i årsredovisningen är den sk förvaltningsberättelsen. Denna innehåller företagets uppfattning och tankar om den marknad som de befinner sig i. Här kan också företagets värderingar, bakgrund och framtidsutsikter identifieras. Denna del kan därför innehålla värdefull information för den som söker jobb inom företaget, vid konkurrentanalyser samt för privatpersoner som funderar på investering om företaget i fråga är publikt. I denna del av årsredovisningen redovisar företaget även en del nyckeltal eller siffror som de valt att belysa kring företagets ekonomiska ställning. Nedan finns ett par nyckeltal, som ofta används i årsredovisningar, beskrivna.

Resultaträkning
Förvaltningsberättelsen följs av resultaträkningen, som redovisar hur en vinst eller förlust har uppstått. Här visas företagets omsättning samt storleken på olika kostnadsposter som finns i företaget. I resultaträkningen kan också oftast utläsas om det under året varit några för året specifika händelser har påverkat årsresultatet.

Balansräkningen
Då har vi kommit fram till balansräkningen som består av två delar. Den ena delen består av tillgångar av olika slag t ex fastigheter, maskiner, fordringar och banktillgodohavanden. Medan den andra delen består av skulderna som visar hur tillgångarna har finansierats och består exempel av eget kapital, lån och övriga skulder. Eget kapital består av det kapital som företagets ägare tillskjutit företaget samt genom åren upparbetade resultat som är kvar i företaget. I vissa årsredovisningar redovisas även en kassaflödesanalys, som visar på företagets inbetalningar och utbetalning under året dvs hur pengarna i bolaget (kassa och banktillgodohavanden) förändrats under året.

Nyckeltal
Årsredovisningen avslutas med ett antal noter, som visar på vilka principer gällande redovisning och värdering av vissa poster som företaget använder sig av. Vilka noter som måste finnas med styrs av de lagar och regelverk som finns. Och vilka lagar och regelverk företaget ska använda sig av styrs av bland annat bolagets storlek och typ av bolag. Det som kan sägas sammantaget kring nyckeltal är att det ofta krävs mer än ett nyckeltal för att förstå verksamheten. Nyckeltalen bör också läsas tillsammans för att få en helhetsbild av företaget. Här presenteras några utav de vanligaste nyckeltalen.

 • Nettoomsättning
  Nettoomsättningen avser intäkterna i den huvudsakliga verksamheten. Vid jämförelse mellan åren kan nettoomsättningen visa på hur utvecklingen av försäljningen sker och om bolaget befinner sig i en tillväxtfas.
 •  Bruttomarginal
  Bruttomarginal är ett lönsamhetsmått som visar hur stor del av försäljningen som återstår för att täcka löner, övriga rörelsekostnader och finansiella kostnader. Beräkningen är bruttovinst i förhållande till omsättningen, där bruttovinst är försäljningsintäkter minus de direkta kostnaderna för verksamheten t ex varuinköp, material och legoarbeten. Detta är ett bra nyckeltal för att jämföra konkurrenter i samma bransch.
 • Rörelseresultat
  Rörelseresultat eller EBIT, efter engelskans Earnings Before Interest and Taxes, är ett mått på ett företags vinst före räntor och skatter, det vill säga differensen mellan rörelsens intäkter och rörelsekostnaderna. Detta är ett bra nyckeltal för att förstå företagets lönsamhetspotential.
 • Kassalikviditet
  Nyckeltalet indikerar ett företags kortsiktiga betalningsförmåga. En kassalikviditet om 100 % eller mer innebär att kortfristiga skulder kan betalas direkt. Detta förutsätter dock att det finns tillgångar som kan användas direkt, dvs disponibla medel. Om en kassalikviditet ligger under 100 %, där lager eller pågående arbeten inte kan omsättas direkt, kan det betyda att företaget behöver minska sina långsiktiga tillgångar som byggnader eller utrustning, eller behöva ta lån för att betala sina kortfristiga skulder.
 • Soliditet
  Soliditet är ett nyckeltal som anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. De tillgångar som inte är finansierade med eget kapital finansieras med lån, även kallat främmande kapital. Detta nyckeltal beskriver företagets långsiktiga betalningsförmåga. Ett vanligt soliditetsmål ligger ofta på mellan 30–40 procent.
 • Räntabilitet
  Detta nyckeltal visar på företagets avkastning på det totala kapitalet. Nyckeltalet är vanligt när man jämför olika företag med varandra i investeringssyfte.

Navet Ekonomistyrning arbetar med ekonomiuppdrag som innefattar allt från redovisning, analys och rapportering fram till framtagande av just års- och koncernredovisningar. Vill du veta mer om hur Navet Ekonomistyrning kan hjälpa till vid ekonomiuppdrag? Tveka inte att höra av dig till Navet Ekonomistyrning.