042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Värdefull läsning! Holdingbolags avdragsrätt för ingående mervärdesskatt

Vi vet. Många av regelverken kring mervärdesskatt kan ibland vara besvärliga att förstå. Detta gäller även avdragsrätten för ingående mervärdesskatt vid förvaltning av exempelvis dotterbolag. Det är som bekant inte ovanligt i organisationer att det finns en liten koncern, där moderbolaget är ett holdingbolag, vars enda verksamhet är att utföra tjänster till dotterbolagen.

Om ett holdingbolag har en verksamhet som består av att mot ersättning tillhandahålla skattepliktiga tjänster åt sina dotterbolag finns rätt till fullt avdrag för ingående mervärdesskatt på kostnader som har samband med förvärvet av andelarna i dotterbolaget. Så långt allt väl.

”Blandad verksamhet”

Om kostnaderna däremot delvis avser andra dotterbolag, i vilkas förvaltning holdingbolaget inte deltar, är den ingående mervärdesskatten på kostnaderna endast delvis avdragsgill och holdingbolaget har så kallad ”blandad verksamhet”. Ett holdingbolag anses delta i förvaltningen om det utför skattepliktiga tjänster åt de ägda bolagen och tar betalt för dessa tjänster. Det saknar betydelse om holdingbolaget utför tjänsterna med egna anställda eller om det köper in tjänsterna från andra och tillhandahåller dem i eget namn till dotterbolaget.

Vägledande dom i Kammarrätten

I en dom från 2018-05-18 i Kammarrätten i Jönköping nekades ett moderbolag avdrag för ingående mervärdesskatt för den del av kostnaderna som inte vidarefakturerats. Orsaken till detta var att Kammarrätten ansåg att de kostnader som inte vidarefakturerades till dotterbolagen INTE kunde kopplas till en ekonomisk verksamhet i moderbolaget i mervärdesskattelagens mening.

Det är inte ovanligt att ett moderbolag sköter exempelvis administration för dotterbolag. Detta kan ske genom inköpta tjänster om moderbolaget inte har någon egen personal. I det aktuella fallet hade bolaget vidarefakturerat 50 procent av kostnaderna utan något vinstpåslag till dotterbolagen. De vidarefakturerade tjänsterna redovisades med mervärdesskatt på vanligt sätt och moderbolaget fick avdrag för ingående mervärdesskatt. Resterande 50 procent avsåg moderbolagets egen administration och vidarefakturerades därför inte. Någon annan verksamhet fanns inte i moderbolaget.

Om du bättre behöver förstå mer om holdingbolag, avdragsrätter eller annat av juridiskt krävande art… tveka inte att ta hjälp av Navet Ekonomistyrning. Vi finns här för dig.