042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Skattefokus! Häng med i senaste nytt om förändrade företagsskatter

Det händer saker på skatteområdet som många företagare kan glädjas åt. Framförallt sänks bolagsskatten i två steg fram till 2021. Om ett drygt halvår, 2019, sänks skatten till 21,4 procent och 2021 sänks den till 20,6 procent. En inte obetydlig justering för Sveriges företag. Men det händer mer än så som du behöver känna till. Här lotsar Navet dig i aktuella ändringar.

Den 21 mars lämnade regeringen en remiss till Lagrådet med förslag som ska motverka skatteplanering med ränteavdrag och bidra till en ökad neutralitet i skattesystemet genom breddade skattebaser. Det som presenterades i förslaget rör bolagsskatt, ränteavdrag, finansiell leasing och avskrivningar på hyreshus. Förändringen i bolagsskatten har vi redan berättat om i ingressen.

Förslaget medför en större neutralitet i beskattningen av eget, respektive lånat kapital och innehåller undantagsregler som gynnar små och medelstora företag. Endast en procent av företagen beräknas omfattas av begränsningsreglerna, medan små och medelstora företag får en skattesänkning.

Förändrade regler för ränteavdrag
Syftet med ränteavdragsreglerna är att regeringen vill att skattesystemet ska motverka att företagens vinster förs ut obeskattade från Sverige genom ränteavdrag. Avdragsbegränsningen innebär en så kallad EBITDA-regel (EBITDA är rörelseresultat före räntor, skatter, nedskrivningar och amorteringar) med ett avdragsutrymme om 30 procent. Dock får negativt räntenetto på upp till 5 miljoner kronor alltid dras av. Denna beräknas på koncernnivå. Företag med positivt räntenetto får dra av negativt räntenetto som uppkommit i annat koncernföretag om de kan lämna koncernbidrag till varandra. Kravet för detta är också att det ska redovisas öppet i inkomstdeklarationen. Som kuriosa kan nämnas att nivån i det första förslaget på undantagsregeln uppgick till 100 000 kronor. Då denna nu höjts till 5 miljoner kronor kommer de flesta mindre och medelstora företagen inte att drabbas av de nya avdragsreglerna.

Påverkan på finansiell leasing
De föreslagna reglerna gällande finansiell leasing gäller endast då leasingavgifterna inom intressegemenskapen är minst en miljon för beskattningsåret. För leasetagaren innebär det att räntekomponenten i leasingavtalet omfattas av de skattemässiga avdragsbegränsningarna för räntor. Och leasegivaren anses ha en ränteinkomst.

Primäravdrag för hyreshus
Regeringen vill att den höga byggtakten av hyreshus ska fortsätta och föreslår därför ett så kallat primäravdrag för hyreshus. Detta innebär en skattesänkning de första sex åren från det att byggnaden färdigställts eller från det att en ny till- eller ombyggnad färdigställts. Huvudregeln innebär värdeminskningsavdrag enligt avskrivningsplan baserat på anskaffningskostnaden. Finansdepartementets förslag innebär ytterligare två procent de första sex åren.

Avslutningsvis har regeringen också valt att INTE gå vidare med förslaget om att begränsa möjligheterna att dra av tidigare års underskott. Enligt det tidigare förslaget skulle rätten att dra av underskott begränsas under en två- eller treårsperiod.

De nya reglerna ovan är tänkta att träda i kraft den 1 januari 2019.

Grattis. Nu är du uppdaterad på de senaste skattenyheterna och kan briljera med dessa på fikat i eftermiddag.