042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Kapitalmarknaderna flödar i pengar med mycket kapital till riskkapitalbolag

Med låga räntenivåer söker sig kapitalet utanför traditionella placeringar. Detta gynnar riskkapitalbolag som upplever en period med stora kapitalanskaffningar, vilket vi belyser nedan utifrån ett buy out-perspektiv.

Riskkapital är ett samlingsnamn för allt tillskottskapital till ett bolag som inte innefattar lån. Riskkapitalbolagen (Private Equity-sektorn) erhåller kapitalet från bland annat privata investerare. Majoriteten av det kommer dock från utländska institutioner såsom pensionsfonder och universitetsstiftelser. Riskkapitalbolagen, som förvaltar detta kapital, ansvarar också för en betydande del av den svenska kapitalimporten. Riskkapitalbolagen kan delas in i venture capital-aktörer respektive buyout-aktörer. Venture capital-aktörerna investerar i minoritetspositioner i bolag med låg omsättning och få anställda men som har en stor tillväxtpotential. Buyout-aktörerna investerar i mogna bolag med stabila kassaflöden. Venture capital-aktörerna förvärvar minoritetsandelar medan buyout-aktörerna förvärvar samtliga aktier alternativt majoritetsandelar. Cirka 90% av det totala transaktionsvärdet på den svenska riskkapitalmarknaden härleds till buyout-investeringar medan återstående 10% av investeringsvärdet härleds till venture capital-investeringar. Private Equity-sektorn har över 800 portföljbolag över hela landet i många olika branscher. Portföljbolagen har cirka 190 000 anställda i Sverige, vilket motsvarar 4 % av Sveriges anställda (Enligt Svenska Riskkapitalförenings rapport Swedish Private Equity Market.).

Generellt besitter riskkapitalbolagen en mycket stark kapitalmarknad och inflödet av kapital till presterande riskkapitalbolag är fortsatt starkt. Riskkapitalbolaget EQT AB, som ägs av Investor, kommer snart att lansera sin största buyout-fond, EQT VIII. Fondens storlek väntas vara åtminstone runt 70 miljarder kronor. Detta tolkas som en konsekvens av att alternativa högavkastande investeringar är svåra att finna. Riskkapitalbolag som historiskt endast investerat i större bolag har succesivt börjat leta investeringar i små och medelstora bolag samt inom, för riskkapitalbolag tämligen, nya branscher.

Vad händer på den sydsvenska riskkapitalmarknaden

Vid ett nedslag i Sydsverige finns ett antal riskkapitalbolag inom buyout-investeringar som agerar både på den regionala och på den nationella marknaden.

Majoriteten av Private Equity-sektorn återfinns i storstadsregionerna, då primärt Stockholm. Dock sprider sig riskkapitalet över de svenska bolagen. Den geografiska placeringen är inte en avgörande faktor, snarare handlar det om attraktionskraften hos bolaget. En viss branschsegmentering kan skådas, i områden där entreprenad- och industribolag är starka sker förvärven vanligen av industrikonglomerat alternativt branschaktörer då riskkapitalbolagen historiskt prioriterat andra branscher.

Vid ett snabbt nedslag i Sydsverige finns det ca 1 000 små- och medelstora bolag med en snitt-EBITDA över 3 år på mellan 5 och 50 miljoner kronor, med en snittmarginal över 5%. Inte alla av dessa är till salu och inte alla av dessa passar in i en större struktur så det råder definitivt en konkurrenssituation bland investerare. Nedan åskådliggörs den geografiska spridningen av dessa entreprenörsdrivna och således ägarledda bolag.

Finansiellt gynnsamt klimat driver jakten på kapitalavkastning

Marknaden för säljarna kan inte bli mer gynnsam är vad den är idag med de högsta prisnivåerna som upplevts på länge, bankerna är framåt och villiga att ta viss risk i investeringar. Men i rådande högkonjunktur är var dag en dag närmare en lågkonjunktur. Detta kan redan nu skymtas då riskkapitalbolagen fokuserar mer på konjunkturokänsliga branscher. I den höga konkurrensen differentierar sig aktörerna bland annat genom snabba och enkla förvärvsprocesser i form av förenklade köpeavtal med mindre garantikataloger samt försäkringar kopplade till förvärv och sammanslagningar. Investeringsklimatet är per dagens datum mycket bra, trots vissa geopolitiska risker, då tillväxten är god, räntorna är fortsatt låga men priserna på förvärvsobjekten är relativt höga. Ovan i kombination med investerarnas goda tillgång på kapital driver jakten på den bästa avkastningen.

Navets team inom coporate finance besitter en omfattande marknadskännedom och har genom åren initierat och medverkat i ett stort antal transaktionsuppdrag som rådgivare. För en säljare skall en process optimalt förberedas noggrant och kvalitetssäkras i varje led vilket Navets etablerade arbetsmodell säkrar.