042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Nu är det hög tid att se över upplägget av styrelsearvodet framöver

Efter domen i Högsta Förvaltningsdomstolen den 20 juni i år godkännes ej längre fakturering av styrelsearvoden för nya avtal som ingås efter det datumet.

Av Aktiebolagslagen framgår att uppdrag som styrelseledamot endast kan innehas av en fysisk person. Styrelseuppdrag har av den anledningen ansetts vara personliga uppdrag som normalt ska besattas som inkomst av tjänst.

När näringsverksamhetsbegreppet utvidgades år 2009 gav det enligt ett ställningstagande från Skatteverket utrymme att bedriva styrelsearbete som näringsverksamhet. Sedan dess har uppfattningen varit att så länge man har minst tre uppdrag och inte är delägare i något av bolagen kan man som styrelseledamot fakturera arvodet från ett eget bolag.

Efter ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden backar man nu bandet. Förhandsbeskedet gäller en person som var styrelseledamot i ett trettiotal bolag och beskattades för dessa arvoden under inkomst av tjänst. Han avsåg att utföra nio av dessa som konsult via sitt helägda aktiebolag och ansökte därför om ett förhandsbesked hos Skatterättsnämnden huruvida dessa arvoden skulle beskattas hos honom personligen eller hos hans bolag. Skatterättsnämnden ansåg att beskattning skulle ske hos honom personligen under inkomst av tjänst.

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, gick på samma linje och menar på att fakturering via bolag undantagsvis har godtagits i uppdrag som har avsett en begränsad tid och gällt specifika insatser. Vidare menar HFD att den lagändring av näringsbegreppet som skedde 2009 inte medfört någon ändring av rättsläget när det gäller beskattning av styrelsearvode.

Nu är det alltså bara att anpassa sig till dessa nygamla regler. Redan ingångna avtal, före HFDs dom, där styrelseledamoten uppfyllt kriterierna enligt Skatteverkets ställningstagande från december 2008 bör kunna fortlöpa övergångsvis. Men det gäller bara arvoden som avser tid till och med innevarande räkenskapsår vid tidpunkten för HFDs dom och det är räkenskapsåret hos det bolag som betalar ut ersättningen för styrelsearbetet som avses.

Den 28 september 2017 kom Skatteverket med ett förtydligande gällande hur hantering av redan ingångna avtal i samband med HFDs dom. Detta innebär en möjlighet till förlängning av tidigare aviserad övergångsperiod som var begränsad till utgången av innevarande räkenskapsår. Istället kan övergångsperioden fortlöpa till längst nästkommande årsstämma under som senast år 2018.