042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Nya representationsregler innebär ökad snårighet!

Vid årsskiftet ändrades reglerna kring representation. Möjligheterna att inkomstskattemässigt göra avdrag för representationskostnader som avser lunch, middag eller annan förtäring slopades. Samtidigt ändrades även reglerna kring avdragsrätten för moms på dessa kostnader.

Inkomstskattehänseende

Från och med den 1 januari 2017 får avdrag gällande förtäring i samband med representation i inkomstskattehänseende endast göras för utgifter för förfriskningar och enklare förtäring som inte kan anses vara en måltid och som är av mindre värde. Som exempel nämns kaffe, te, kakor och enklare smörgås. Avdrag för enklare förtäring får uppgå till högst 60 kr.

Fortfarande finns möjligheten till avdrag med 180 kr + moms per person och tillfälle när det gäller t ex

  • Intern representation för kringkostnader vid personalfest t ex lokalhyra eller kostnader för musikunderhållning eller uppträdande. Enligt skatteverket bör kostnader för högst två personalfester per år vara avdragsgilla.
  • Teaterbiljett. Detta gäller både internt och externt
  • Kostnaden för greenfee vid golfspel. Detta gäller extern representation. Vid intern representation blir bedömningen annorlunda eftersom kostnader då normalt är en del av den totala utgiften för exempelvis en personalfest.

Det högsta avdragsgilla beloppet för representationsgåvor är 180 kr + moms. När det gäller reklamgåvor anser Skatteverket att 180 kr + moms får dras av.

Momshänseende

Även efter den 1 januari 2017 går det att göra avdrag för ingående moms för måltider i samband med representation (numera samma belopp oavsett om det är intern eller extern representation), förutsatt att bolaget bedriver momspliktig verksamhet.

Som tidigare föreligger kravet att kostnaderna har ett omedelbart samband med verksamheten och ingår som ett naturligt led i affärsförhandlingarna eller vid personalvård. Representation kan ske i samband med en lunch eller middag eller i samband med ett mingel där det enbart finns drycker.

I samband med en representation med kostnader för mat och dryck får avdrag göras för moms på ett underlag som får vara högst 300 kr exklusive moms per person och tillfälle. Om kostnaden avser endast mat och alkoholfri dryck kan avdrag alltså göras med högst 36 kr per person (300 x 12 % moms).

Det kan nämnas att dricks aldrig ingår i underlaget för momsberäkning. Detta är en icke avdragsgill kostnad.

Om det i måltiden ingår både mat och alkoholdryck kan avdraget beräknas antingen efter faktiska kostnader eller med ett schablonavdrag för momsen om 46 kr per person och tillfälle. En förutsättning för detta är givetvis att kostnaden överstiger 300 kr exklusive moms per person. Dessutom skall debiterad moms vara minst 46 kr per person.

Ovanstående förändrade momsregler gäller från 1 januari 2017 oavsett beskattningsår. Dock är det representationstillfällets datum som styr.

Inom Navet Ekonomistyrning har vi alltid de senaste regelverket med oss i vår rådgivning och just bland dessa snåriga regler kan det finnas anledning att etablera vissa förenklingar. Det manuella handhavandet har också ett pris!