042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Din fastighet har troligen en utvecklingspotential!

Prisbilden på byggrätter i södra Sverige har under de senaste åren ökat markant. Tillgången har minskat i takt med att byggherrar och fastighetsutvecklare har producerat fler och fler bostäder. Att få ta del av kommunala markanvisningar har med tiden blivit allt svårare då efterfrågan ökat och tillgången minskat, priserna på privata byggrätter har ökat allt eftersom efterfrågan ökat.

Merparten av fastighetsägarna besitter i dag ett fastighetsbestånd som med relativt enkla medel kan utvecklas. Utvecklas i den mening att man kan tillföra fler uthyrbara kvadratmeter på redan befintlig fastighet. När det skapas möjligheter att tillföra fler kvadratmeter till en fastighet ökar således värdet på fastigheten.

Tillförsel av kvadratmeter till en fastighet kan ske på en rad olika sätt. Inredning av råvind, inredning av källare till sutteräng, förtätning, ändrad verksamhet etc. I några specifika fall kan rivning av befintlig fastighet vara ett alternativ för att möjliggöra en mer yteffektiv fastighet.

I många fall tillåter gällande detaljplan merparten av åtgärderna för utveckling, i några fall kan man via en mindre justering av detaljplanen nå acceptabel utveckling och i övriga fall krävs ett omtag och omarbetning av gällande detaljplan.

I samarbete med en fastighetsbolaget Garnito i Helsingborg har Navet analyserat möjligheterna till förtätning av två stycken fastigheter på Slottshöjden, Helsingborg. Tät bebyggelse och högt bevarandekrav från Helsingborgs stad har gjort att detaljplaneändringen har tagits fram i tät samverkan. Fastighetsägaren, ariktekten samt Helsingborgs stad har på ett lyhört sätt anpassat sina egna visioner för att tillsammans få fram ett förslag som är gångbart för alla inblandade parter.

Varje fastighet är unik och besitter med största sannolikhet en unik möjlighet till utveckling. Är du nyfiken av att se möjligheterna av din fastighet är Navet Corporate finance rätt rätt rådgivare för att tillsammans skapa Bättre Affärer.