042-16 90 30 info@navet.se
Select Page

Hur vet jag vad mitt företag är värt?

Ett företags verkliga värde kan teoretiskt summeras som nuvärdet av de förväntade framtida utdelningarna eller kassaflöden till aktieägaren. Många faktorer skapar värde: finansiellt kapital likväl som humankapital, marknadskapital samt strukturkapital.

Ett företags värde är således kombinationen av många faktorer och trots tillgänglig information samt en optimal värderingsmodell går det ej att helt korrekt beräkna en akties verkliga värde eftersom det är beroende av framtida företagsprestanda. Det finns således en rad olika värderingsmodeller, de flitigast använda är kassaflödes-, relativ-, samt substansvärdering.

Kassaflödesvärderingen uppskattar företagets värde genom att beräkna nuvärdet av de framtida kassaflödena. Nuvärdet beräknas genom diskontering av det framtida kassaflödet med företagets vägda genomsnittliga kapitalkostnad. Denna värderingsmetod påverkas i hög grad av dagens historiskt mycket låga marknadsräntor, som via kapitalkostnaden kan driva upp värdet på aktierna oskäligt mycket. Relativvärdering med vinstmultiplar som exempelvis P/E (pris/vinst) är en mycket vanligt förekommande metod och nyckeltalen gör det enkelt att göra en jämförelse av värdet på olika företag. Noteras skall att denna värderingsmetod ej tar hänsyn till kapitalstrukturen i bolaget, värderingen blir densamma oavsett om företaget har nettoskuld eller nettokassa. Substansvärderingen utgår från en marknadsvärdering av samtliga tillgångar i företagets balansräkning. Därefter reduceras för rörelseskulder samt eventuella skatteskulder, kvar blir nettoförmögenheten. Denna metod är mest användbar vid värdering av till exempel förvaltningsbolag då värdet i sådana företag främst ligger i företagets tillgångar.

Viktiga sk värdedrivare som skapar värde för aktieägaren är: försäljningstillväxt, rörelsemarginal, företagsskatt, investeringar i omsättningstillgångar, investeringar i immateriella tillgångar, kapitalkostnad samt konkurrensfördelar. Samtliga är verktyg för att styra verksamheten i rätt riktning och således skapa ett högre aktievärde. Sist men absolut inte minst viktigt är humankapitalet, dvs medarbetarna i företaget.

Trots komplexa värderingsmetoder etableras ett korrekt marknadsvärde först när en överlåtelse sker mellan externa, självständiga och oberoende parter. Är du nyfiken på värdet av ditt bolag är Navet Corporate finance din affärspartner för att tillsammans skapa Bättre Affärer.